Pregled izlozbi u 2010. po izlozbenim prostorima
(kliknuti na sliku)
G A L E R I J A   S R B I J A     2 0 1 0
SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA 
O  S  T  A  L I
M  E  D  I  J  I
G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
NIŠKI CRTEŽ - NOVI MEDIJI

Niški crtež je tradicionalna izložba koju organizuje galerija savremene likovne umetnosti Niš više od 15 godina unazad. Višegodišnjim kvalitetom i tradicijom dobija nacionalni znaCaj.

Ovogodišnjom izložbom koja nosi naziv ''Ctrež-novi mediji'' namera nam je bila da ujedinimo klasiCan ctrež sa savremenim novim medijima.
ZahvaljujuCi velikom broju prijavljenih umetnika ( i preko dvesta radova) ovakva izložba je u suštini revijalna smotra kojom se donekle može predstaviti trenutni profil umetnickog vremena i aktuelni tokovi i tendencije u umetnosti kod nas.

Na izložbi su zastupljeni radovi u rasponu od klasicne figuracije do oblika apstrakcije preko asocijativnih elemenata.Izložba je dinamicna, raznovrsna, slojevita, tako da se može reci da je skup razlicitih stvaralackih snaga koji podjednako respektuju i tradiciju i savremenost.

Za GSLU Niš
Sonja Vukašinovic

Otvaranje izložbe PERICE DONKOVA "Axis mundi" u sredu, 17. novembra 2010. s pocetkom u 19 sati, u galeriji Srbija.
Ovom izložbom umetnik obeležava trideset godina profesionalnog rada.

Perica Donkov je diplomirao 1981. na slikarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Magistrirao je 1984. na istom Fakultetu u klasi prof. Radenka Miševica. Clan je ULUS-a od 1983. od kada aktivno ucestvuje u likovnom životu. Do sada je realizovao 21 samostalnu izložbu u mnogim gradovima Srbije (Beograd, Niš, Novi Sad, Vranje, Pirot, Vršac, Požega, Kruševac...) i u inostranstvu ( Gelsenkirhen, Oslo). Izlagao je na više od 100 kolektivnih izložbi . Njegova dela zastupljena su na brojnim znacajnim autorskim izložbama nacionalnog karaktera (Kontrolisana gesta, Jugoslovenska dokumenta, Memorijal Nadežde Petrovic, Oktobarski salon, 30 najznacajnijih umetnika VIII i  IX decenije u Srbiji, Jugoslovenska apstraktna umetnost, Apstrakcija u Srbiji posle 2000...)
Dobitnik je dvanaest nagrada za slikarstvo. Od 2009. radi na Fakultetu umetnosti u Nišu, u zvanju vanrednog profesora.

Perica Donkov pripada uskom krugu protagonista i najznacajnijih predstavnika novog enformela u našem slikarstvu. Njegov likovni izraz podrazumeva vizuelnost lišenu motiva i predmetnosti a zasnovanu na sinergiji dejstava same slikane materije i silovitog, slobodnog gesta uz dominantnu upotrebu crne boje, tokom osamdesetih. Devedesete godine u opusu Perice Donkova obeležavaju slike snažne ekspresije a apstraktne leksike uz karakteristicnu primenu  pigmenata ultramarin plave ( ciklusi Freske destrukcije, Amor Fati). Fenomenologija njegove likovnosti ove decenije pokazuje tendenciju  reduktivnosti, odsustvo boje, insistiranje na taktilnim vrednostima slikane materije cija je neprozirna gotovo reljefna struktura konfrontirana paus papiru kao podlozi. Poslednjih godina Donkov posebno istražuje pitanje odnosa i koleracije umetnickog dela i izložbenog prostora i primenjuje poseban vid prezentacije u vidu kreiranja "ambijentalnih celina"

Izložba Axis mundi  sastoji se od video rada Glory box i dela izvedenih na pausu monumentalnih dimenzija. Minimalisticki u izražajnim sredstvima ovi radovi u svom narativnom sloju pokušavaju da proniknu u suštinu opštih kategorija ljudskog bica. Samim nazivom izložbe Axis mundi ( stub univerzuma, centar sveta) simbolom  koji je prisutan u razlicitim civilizacijama od  drevnih istocnjackih do savremenih a oznacava mesto susretanja podzemnog, zemaljskog i nebeskog sveta i uzajamnog delovanja razlicitih razvojnih nivao svesti Donkov, upucuje da je polje njegovog inspirativnog rakusa odnos mirko i marko kosmosa, duhovnog i fizickog, vecnog i prolaznog.  S uverenjem da slika dostiže svoje puno izražajno dejstvo tek u skpolu  prostora kao njegov organski deo, Donkov i ovu izložbu realizuje kao ambijentalnu postavku ciji  pojedinacni radovi postaju poliptihalni delovi "olovnog" skloništa. Sam kaže "Stvaram sklonište, licni prostor za molitve ugrožene jedinke koja spoznaje i suprodstavlja se besmislu. Moje slike jesu ikone verujuceg u postojanje, trajanje i nadmoc duhovnog nad materijalnim"

Sastavni deo izložbe je TV Emisija Perica Donkov - put ka olovnom skloništu autora Danijele Pureševic (produkcija RTS, 2010) koja ce premijerno biti emitovana na  drugom programu RTS -a u utorak 16.11. u 22.30 sati.

za  GSLU Niš / Milica Todorovic
IZLOŽBA LIKOVNIH UMETNIKA NIŠA CLANOVA ULUSA

u cetvrtak,14.oktobra 2010.godine  u 19 sati u  Galeriji Srbija

Niški umetnici aktivno i u kontinuitetu izlažu  više od pola veka. Od samo nekoliko clanova davnih pedesetih (1948), ovo udruženje prerasta u veliko i znacajno društvo koje je narocito bilo aktivno osamdesetih godina prošlog veka. Likovni život grada je unapredjen i organizovanjem likovne kolonije Sijevo(1964) koja je ponovo zaživela posle 1905. Pored godišnjih okupljanja i revijalnih izložbi umetnici su razmenjivali izložbe sa drugim centrima kao što su Beograd, Zagreb, Sarajevo.. Znajajno je napomenuti aktivnost vezanu za  osnivanje likovne kolonije u Lucernu (1984.) na koju su iskljujivo ujestvovali niški umetnici jlanovi ULUSa. Dakle bogata izlagajka delatnost kao i samo postojanje vejeg broja likovnih umetnika predhodilo je i osnivanju Galerije sav.likovne umetnosti Niš (1970). Krajem devedesetih godina uslovljeno politijkim i ekonomskim dešavanjima udruženje na lokalonom nivou gubi svaki znajaj.

Ulogu udruženja preuzela je Galerija Sav.likovne umetnosti Niš koja je nastavila da okuplja niške umetnike jednom godišnje, a bijenalno izložbom umetnika jugoistocne Srbije.Osnivanjem FU u Nišu, broj umetnika se povecao.Ali je njihova ženja za pripadanjem jednom ovakvom udruženju drasticno opala.

U želji da dobijemo  pravi presek likovne scene, na izložbi su zastupljeni i  clanovi ULUSa ali i drugi likovni umertnici koji žive ili rade na teritoriji Niša. Pedeset i šest umetnika razlicite generaciske dobi, razlicitog likovnog izraza, cine izložbu  kompleksnom. ali i savremenom. Na samom otvaranju po prvi put bice promovisan virtuelni katalog radjen u potpuno novom programu, tako da izložbu ''Likovnih umetnika Niša'' u isto vreme mogu videti u Galeriji Srbija i novom virtuelnom galeriskom prostoru na cd - u koji je uradjen kao prateca publikacija i na sajtu galerije www.gslunis.org.

kustos
Sonja Vukašinovic
Viktor Vazareli (1906-1997) pripada uskom krugu najznačajnijih umetnika XX veka. Jedan je od rodonačelnika OP ARTA ili OPTIČKE UMETNOSTI - posebnog pravca geometrijske apstraktne umetnosti.
U galeriji će biti izloženo 130 orig...inalnih grafika i dvadesetak objekata Viktora Vazarelija iz privatne kolekcije gospodina Tibora Čepeia iz Budimpešte. Izložba je realizovana u saradnji sa Ambasadom Mađarske u Srbiji.
Izložbu možete pogledati do 11. oktobra. Radno vreme galerije "Srbija" je od 10 do 20 sati svakog radnog dana osim ponedeljkom.

Kustos izložbe: Milica Todorović
MOTIVI SICEVA IZ FONDA GALERIJE SAVREMENE LIKOVNE  UMETNOSTI NIŠ.

Ovu tematsku izložbu cini  šezdesetdva dela (slike, crteži, grafike i skulpture)
isto toliko umetnika razlicitih generacija.

Više od 350 umetnika iz svih krajeva bivše SFRJ i inostranstva ucestvovalo je do sada u radu Kolonije. Zahvanjujuci Koloniji u fondu niške Galerije cuva se 723 dela od ukupno 1117.

Boravak u jedinstvenom ambijentu sicevacke klisure inspirativan je za vecinu umetnika - ucesnika Kolonije. Prepoznajuci provokaciju i nalažeci nadahnuce u samom okruženju, umetnici su pejzaže klisure transponovali u govor likovnih elemenata shodno svojim  individualnim likovnim rukopisima i subjektivnom doživljaju. Prirodni estetski fenomen kao neobican i neponovljiv vizuelni prizor pretvoren je u dela zavidnog estetskog nivoa od kojih je sacinjen izbor za ovu izložbu.
Izložba je završni deo projekta obeležavanja " 40 godina postojanja GSLU Niš"
tokom kojeg je razlicitim izložbama pocevši od 9. juna,  likovnoj publici predstavljeno
više od tristapedeset dela savremene umetnosti koja je nalaze i cuvaju u fondu niške Galerije.

Izložba ce trajati do 10. septembra.
Radno vreme galerije "Srbija" je od 10 do 14 i od 17. do 22 sati.

U cetvrtak, 13. maja 2010. s pocetkom u 20 sati u galeriji "Srbija" otvaranje izložbe slika i crteža MILOŠA BAJICA.

Miloš Bajic pripada posleratnoj generaciji školovanih umetnika koja je oslobadjajuci se ideoloških uticaja, naše slikarstvo uveli u evropske tokove.
Njegova slike Kotor I i II iz 1955. su prve apstraktne slike u srpskom slikarstvu. Opredeljujuci se za moderni izraz i tada nove, potpuno ne istražene mogucnosti likovnog jezika prvi je pošao putem koji su kasnije mnogi sledili..

Miloš Bajic( 1915-1995) je rodjen u Resanovcima kod Grahova (BiH). Od 1922. živeo u Beogradu gde je završio Gimnaziju i Uciteljsku školu. Prva slikarska znanja stekao kod Petra Dobrovica i Bete Vukanovic, u beogradskoj Umetnickoj školi.

Drugi svestki rat proveo u koncentracionim logorima Banjica, Mathauzen i Ebenze. Tokom zarobljeništva beležio scene iz života interniraca, o cemu je kasnije govorio: crtežom sam išao na rizik. Crtao sam olovcicom velicine malog prsta i na papiru kakvog se dokopam. To sam radio tajno, rizikujuci život, a potom ih zakopavao u zemlju.

Diplomirao 1949. na Akademiji za likovne umetnosti u Beogradu. Bio je jedan od prvih asistenata na pomenutoj Akademiji gde je kao profesor radio do penzionisanja 1979. Bio je clan grupe Samostalni (1951-55) i Decembarske grupe (1955-1960). Prvu samostalnu izložbu imao u Beogradu 1952. Realizovao više od 50 izložbi u mnogim gradovima SFRJ. Ucestvovao na više od 200 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Autenticni crteži iz logora Miloša Bajica izlagani su na kolektivnim izložbama u Remsu, Parizu i Los Andjelesu. Jedan je od osnivaca Umetnicke kolonije u Backoj Topoli (1953) Dobitnik je više nagrada, odlikovanja i društvenih priznanja medju kojima su ULUS-ova nagrada za slikarstvo (1969) i nagrada 4 jul (1977). Retrospektivne izložbe Miloša Bajica realizovane su u Novom Sadu (1990), Beogradu (1993,1999) dok je 2003. u Kulturnom centru Srbije u Parizu, priredjena izložba slika i crteža iz ciklusa Mathauzen.

Tragovi figura i pojavnog sveta koji su na pojedinim slikama iz pedesetih godina ( Materinsktvo, Tri gracije, Borba konja...) tretirani na post kubisticki nacin postepeno iscezavaju sa slika Miloša Bajica ustupajuci mesto govoru cisto likovnih elemenata pre svega boje i linije. Njegov apstraktni izraz krece se u rasponu od ekspresivnog sa elementima slikarstva akcije zasnovanog na silovitom i slobodnom gestu, prstanju boje i efektima curenja odnosno dripping-a (Aprilska varijanta, Unutrašnja struktura, Šikare, Kotor u vreme zemljotresa...) do astrakcije cvršce kompozicione strukture, unapred osmišljene i razradjene sa primenom blage geometizacije (Vertikalni ritam, Slobodni oblici, Kompozicija u smedjem...). Posebnu celinu umetnikovog opusa cini ciklus Mathauzen. Secanja na licno preživljene strahote u koncentracionim logorima, transponovana su na sofisticirani nacin u vizuelnu dramu zasnovanu na trenutku kada covek prestaje da bude covek i postaje broj, i postale su univerzalne scene užasa, straha, bola i smrti.

Miloš Bajic nije imao izložbu u Nišu, bio je ucesnik Likovne kolonije Sicevo 1981 godine. Ovom izložbom, koja je retospektivnog karaktera predstavljamo izbor iz umetnikovog opusa. Izložbu cine dela (43 slike i osamdesetak crteža) nastala u periodu od 1939 do 1995. Pored slika iz muzejskih zbirki (Narodni muzej Beograd, Muzej Vojske, SANU, Galerija poklon zbirka Rajka Mamuzica) i privatnih kolekcija, vecina zastupljenih dela je iz kolekcije porodice Miloša Bajica.

za GSLU Niš - Milica Todorovic
Predstavlja proekat ateljea Presse Papier koji se nalazi u Kvebeku i okuplja umetnike koji se bave savremenom grafikom.Atelje pruža umetnicima prostor i opremu koji im omogucavaju istraživanje, kreaciju i stvaranje štampanog multioriginala.Prošle godine atelje je proslavio 30 god.rada.
Pored toga što se pozivaju umetnici koji se profesionalno bave grafikom ovaj projekat obuhvata i saradnju vizuelnih umetnika i pozvanih pesnika prerastajuci u kreativni centar susretanja i stvaranja priznat na nacionalnoj i medjunarodnoj sceni.
U saradnji sa Ambasadom Kanade u Srbiji i Beogradskom galerijom Graficki kolektiv, Atelje Presse Papier predstavllja izložbu koja obuhvata dva projekta: projekat Langue de bois kao odgovor na neku vrstu konvencionalnog jezika/ i N&B/crno i belo/ otvorene radionice.

Cilj prvog projekta je da pokrene pitanje : Šta je konvencionalni jezik? Ovaj izraz u politici ima sofisticiranu diplomatsku funkciju kada reci služe za neutralisanje ili ublažavanje oznacenog. Postavlja se pitanje: Može li postojati konvencionalni jezik u vizuelnim umetnostima?Dvadesetak clanova Ateljea se pozabavilo ovim pitanjem svako na svoj nacin imajuci u vidu ogranicenje u formatu papira ukljucujuci bar jedan drvorez.

Drugi projekat N&B/Crno i belo/ otvoreni atelje pripada tradiciji otvaranja ka svetu Ateljea Press Papier tako što se pozivaju graficki umetnici sa svih strana Kvebeka i sveta.Clanovi Društva pisaca oblasti Morisi takodje su bili pozvani da ucestvuju u ovom projektu tako što bi napisali kratak tekst o realizovanim slikama.U projektu je ucestvovalo više od 200 autora realizujuci crno-bele grafike dok su radovi 10 h 10 cm objedinjeni u jednu specijalnu kutiju koja predstavlja umetnicki rad Alejandre Basanes.
Ovaj projekat je omogucio izmedju ostalog ljubiteljima umetnosti da se bliže upoznaju sa mogucnostima ove tehnike kao i da se susretnu sa umetnicima na licu mesta-dok stvaraju.
Izlozba Slobadana Jelisijevica

Galerija Srbija: 04.03. do 29.03.2010.
Rodjen je 1951. godine u Gornjem Milanovcu
Zavrsio umetnicku skolu u Nisu.
Fakultet primenjene umetnosti - graficki odsek zavrsio u Beogradu.
Od 2004. god. radi kao vanredni profesor za strucni predmet grafickog dizajna na Odseku za primenjene umetnosti Fakulteta umetnosti u Nisu.
Clan je ULUPUDS-a od 1977. godine.
Imao je 8 samostalnih izlozbi 150 kolektivnih izlozbi u zemlji i inostranstvu.
Dobitnik je 13 domacih i inostranih nagrada za svoj rad u oblasti likovne  i primenjene umetnosti.
Radovi iz oblasti pisma nalaze se u Zbirci Klingspor-museum, u Ofenbahu.
Od 2007. god. saradjuje sa Monotyppe imaging i ITC, USA na projektovanju tipografskog pisma. Radovi su mu objavljivani u knjigama, udzbenicima, casopisima i sajtovima.

Izlozba Slobodana Jelisijevica nastala je u zadnjkih 5 godina njegovor rada predstavlja medij grafickog dizajna u sasvim novom svetlu. Naime, iako je ovaj medij dosta zastupljen u zadnje vreme kod veceg broja likovnih umetnika pre svega zabog razvoja komunikacionih sistema i sve vece popularizacije - za Jelisijevica on postaje pre svega nacin kreativnog razmisljanja i delovanja.
Vladimir Jankovic je rodjen u Aleksincu 1952. godine. Diplomirao i magistrirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu.Clan je ULUS-a i ULU-a, radi kao docent na Fakultetu umetnosti u Nisu. Samostalno izlagao oko 30 puta sirom Srbije. Ucestvovao je na mnogim kolektivnim izlozbama i van granica nase zemlje. Dobitnik je dve nagrade na izlozbi crteza 1987. u Beogradu i nagrade za slikarstvo u Pljevlju 1991. godine. Rado ucestvuje u Likovnim kolonijama.

Ovom izlozbom obelezava 30 godina svog stvaralastva.

Jankovic se jos na pocetku bavljenja slikanjem opredeljuje za pejzaz, kome ostaje veran do dana danasnjeg, radeci u duhu poetike plenerizma i impresionizma.

Izlozba ce biti otvorena od 4. do 21. februara 2010. godine.
radno vreme od 10 do 20 casova

kustos GSLU Nis
Sonja Vukasinovic
G A L E R I J A  
S A V R E M E N E  
U M E T N O S T I