J a n u a r 2006
F e b r u a r 2006
M  a  r  t   2006
A  p  r  i  l   2006
M  a  j    2006
J  u  n  i    2006
J  u  l  i   2006
A v g u s t   2006
Septembar   2006
Oktobar   2006
Novembar   2006
Decembar   2006
J a n u a r 2007
F e b r u a r 2007
M  a  r  t   2007
A  p  r  i  l   2007
M  a  j    2007
J  u  n  i    2007
J  u  l  i   2007
A v g u s t   2007
Septembar   2007
Oktobar   2007
Novembar   2007
Decembar   2007

J a n u a r 2008
Februar 2008
Mart 2008
April 2008
Maj 2008
Jun 2008
Jul 2008
Avgust 2008
Septembar 2008
Oktobar 2008
Novembar 2008
Decembar 2008

J a n u a r 2009

F e b r u a r 2009
M a r t   2009
Ap r i l   2009
Maj  2009
Jun  2009
Juli  2009
Avgust 2009
Septembar 2009
Oktobar 2009
Novembar 2009
Decembar 2009
J a n u a r 2010

Internet casopis Galerije savremene likovne umetnosti u Nisu,
F e b r u a r 2010
M  a r  t  2010
A p r i l 2010
M a j  2010
J u n i  2010
J u l i  2010
A v g u s t  2010
Septembar  2010
Oktobar  2010
Novembar  2010
Decembar  2010

J a n u a r 2011
F e b r i a r  2011
M a r t 2011
April 2011
casopis.iic@gmail.com
Maj 2011
Juni 2011
Juli 2011
Avgust 2011
Septembar 2011
Oktobar 2011
Novembar 2011
Decembar 2011

casopis.iic@gmail.com
J a n u a r 2012
F e b r u a r 2012
M a r t  2012
A p r l  2012
M a j  2012
J u n i  2012
J u l i  2012
A v g u s t  2012
Septembar  2012
Oktobar  2012
Novembar  2012
Decembar  2012

casopis.iic@gmail.com
J a n u a r 2013
F e b r u a r  2013
M a r t  2013
A p r i l  2013
M a j  2013
J u n i  2013
J u l i  2013
A v g u s t  2013
S e p t e m b a r  2013
O k t o b a r  2013
N o v e m b a r 2013
D e c e m b a r 2013

2014

casopis.iic@gmail.com
J a n u a r 2014
F e b r u a r  2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
 
 
M a r t  2014
A p r i l 2014
M a j  2014
J u n i 2014
SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA
MANIFESTACIJE
SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA
MANIFESTACIJE
SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA
MANIFESTACIJE
SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA
MANIFESTACIJE
SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA
MANIFESTACIJE
SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA
MANIFESTACIJE
SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA
MANIFESTACIJE
SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA
MANIFESTACIJE
SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA
MANIFESTACIJE
D I G I T A L N I
I N T E R N E T
ČASOPIS   ZA
V I Z U E L N U
U M E T N O S T
D I G I T A L N I
I N T E R N E T
ČASOPIS   ZA
V I Z U E L N U
U M E T N O S T
D I G I T A L N I
I N T E R N E T
ČASOPIS   ZA
V I Z U E L N U
U M E T N O S T
D I G I T A L N I
I N T E R N E T
ČASOPIS   ZA
V I Z U E L N U
U M E T N O S T
D I G I T A L N I
I N T E R N E T
ČASOPIS   ZA
V I Z U E L N U
U M E T N O S T
D I G I T A L N I
I N T E R N E T
ČASOPIS   ZA
V I Z U E L N U
U M E T N O S T
D I G I T A L N I
I N T E R N E T
ČASOPIS   ZA
V I Z U E L N U
U M E T N O S T
D I G I T A L N I
I N T E R N E T
ČASOPIS   ZA
V I Z U E L N U
U M E T N O S T
D I G I T A L N I
I N T E R N E T
ČASOPIS   ZA
V I Z U E L N U
U M E T N O S T
D I G I T A L N I
I N T E R N E T
ČASOPIS   ZA
V I Z U E L N U
U M E T N O S T
D I G I T A L N I
I N T E R N E T
ČASOPIS   ZA
V I Z U E L N U
U M E T N O S T
D I G I T A L N I
I N T E R N E T
ČASOPIS   ZA
V I Z U E L N U
U M E T N O S T
D I G I T A L N I
I N T E R N E T
ČASOPIS   ZA
V I Z U E L N U
U M E T N O S T
D I G I T A L N I
I N T E R N E T
ČASOPIS   ZA
V I Z U E L N U
U M E T N O S T
D I G I T A L N I
I N T E R N E T
ČASOPIS   ZA
V I Z U E L N U
U M E T N O S T
D I G I T A L N I
I N T E R N E T
ČASOPIS   ZA
V I Z U E L N U
U M E T N O S T
D I G I T A L N I
I N T E R N E T
ČASOPIS   ZA
V I Z U E L N U
U M E T N O S T
J u l i 2014
A v g u s t 2014
S e p t e m b a r 2014
O k t o b a r 2014
N o v e m b a r  2014
D e c e m b a r  2014
J a n u a r  2 0 1 5
2015

casopis.iic@gmail.com
 
SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA
MANIFESTACIJE
D I G I T A L N I
I N T E R N E T
ČASOPIS   ZA
V I Z U E L N U
U M E T N O S T
F e b r u a r  2 0 1 5
A p r i l  2 0 1 5
M a r t  2 0 1 5
M a j  2 0 1 5
J u n i  2 0 1 5
SLIKARSTVO
GRAFIKA
SKULPTURA
MANIFESTACIJE
D  I  G  I  T  A  L  N  I
I   N  T  E  R  N  E  T
Č A S O P I S     Z  A
V   I   Z  U  E  L  N  U
U  M  E  T  N  O  S  T
Prvi put objavljen u
januaru 2006.
--------------------------
First published in
january 2006
casopis.iic@gmail.com
Internet časopis Galerije savremene likovne umetnosti Niš
J u l i  2 0 1 5
A v g u s t  2 0 1 5
Septembar  2 0 1 5
Oktobar  2 0 1 5
Novembar  2 0 1 5
GALERIJA SAVREMENE LIKOVNE UMETNOSTI NIŠ, Kej Kola srpskih sestara 1/II, 18000 Niš, Tel. +38118513701; 512640, Fax. +38118512642, e-mail: casopis.iic@gmail.com, gslunis@gmail.com
GALERIJA SAVREMENE LIKOVNE UMETNOSTI NIŠ, Kej Kola srpskih sestara 1/II, 18000 Niš, Tel. +38118513701; 512640, Fax. +38118512642, e-mail: casopis.iic@gmail.com, gslunis@gmail.com
Decembar  2 0 1 5
2016

casopis.iic@gmail.com
 
SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA
MANIFESTACIJE
D I G I T A L N I
I N T E R N E T
ČASOPIS   ZA
V I Z U E L N U
U M E T N O S T
J a n u a r  2 0 1 6
Poziv na saradnju časopisa IIČ
E-mail casopis.iic@gmail.com

IIČ, elektronski časopis Galerije savremene umetnosti u Nišu, poziva zainteresovane autore na saradnju!

Časopis su pokrenuli zaposleni u GSLU 2003. godine. Kao naše glasilo deluje od 2006. godine, kada postaje službeni časopis Galerije savremene likovne umetnosti. Odabirom tema i stilom pisanja, IIČ je od samog početka bio usmeren prema stručnoj i široj javnosti. Želja Uredništva je da se u časopis uključe stručnjaci iz drugih institucija umetnosti i kulture, kao i samostalni istoričari umetnosti i likovni kritičari. U IIČ-u se objavljuju prikazi izložbi iz zemlje i sveta, radovi iz područja preventivne konzervacije, istorije umetnosti XX i XXI veka,teorije umetnosti, obrazovanja i stručnog pogleda na umetnička zbivanja u svetu i kod nas, prevodi stručnih tekstova sa stranih jezika, izvještaji o učestvovanju na seminarima i konferencijama, prilozi o važnim događajima i stručnoj aktivnosti, obaveštenja o nagradama i priznanjima, razgovori - intervjui, ankete i istraživanja, recenzije stručne literature i sve ostalo vezano uz kulturne događaje u oblasti vizuelne umetnosti.
Sadržaj časopisa se mesečno objavljuje pa je prikupljanje radova za objavu stalno otvoreno i nije vremenski ograničeno. U nastavku teksta donosimo smernice za pisanje i oblikovanje članaka i priloga. U obliku pogodnom za preuzimanje i objavljivanje. Za sva pitanja slobodno nam se javite na e-mail: casopis.iic gmail.com
Studente podsjećamo da njihove radove moraju pregledati i odobriti mentori.
Uredništvo
Uputstva za autore

1. Radovi se šalju u elektronskom obliku, kao prilog, na adresu elektronskee pošte časopisa ( casopis.iic@gmail.com) ili poštom na adresu: Kej Kola srpskih sestara I/II, 18000 Niš, Srbija
2. Uredništvo prima radove na srpskom i engleskom jeziku.
3. Tekstovi se šalju isključivo u Wordu; Times New Roman; 12. Sve stranice numerisane.
4. Na prvoj stranici rada treba pisati ime i prezime autora, naziv i adresa ustanove u kojoj je autor zaposlen (nezaposleni navode kućnu adresu), adresa elektronske pošte i naslov rada. Naslov rada sa najviše 70 znakova.
5. Rad mora biti primereno strukturisan, poglavlja i potpoglavlja moraju biti jasno naznačena, odvojena i hijerarhijski uređena. Radovi do 8000 znakova će biti objavljeni u formi članka i časopisu. Radovi koji sadrže više od 8000 znakova biće objavljeni u nastavcima i više brojeva.
6. Na kraju teksta prilaže se popis korišćene literature. U njemu treba navesti pune podatke o svim radovima koji su spomenuti u referencama i beleškama. Radovi se navode abecednim redom po prezimenima autora i hronološkim redom za radove istog autora. U slučaju zajedničkog rada više autora navode se svi autori. Za Internet dostupne radove potrebno je, posle dostupnih osnovnih referenci (naslova, autora itd.), navesti izvor (http://) i datum objave.
.
7. Radu treba priložiti i skraćeni članak od najviše 1500 znakova.
8. Fotografije se šalju odvojeno od teksta, u elektronskom obliku (.jpg format). Za tekstove koji sadrže do 8000 znakova svaka fotografija mora biti poslana u dva formata: manja slika širine 180 piksela i veća slika širine 650 piksela (rezolucija: 72 piksela po inču). Za tekstove koji sadrže više od 8000 znakova fotografije dimenzija 800 x 600 piksela (rezolucija: 72 piksela po inču).  Fotodokumentacija, kvalitetna i jasna.
9. Fotografijama treba priložiti kratki opis, tj. legendu (najviše 170 znakova po fotografiji). Legenda se šalje isključivo kao Word dokument. Broj fotografija, srazmeran dužini teksta. (Kraći tekst - manji broj fotografija!)

Napomene
Radove pregleda Uredništvo. Uredništvo zadržava pravo izmene i skraćivanja tekstova pa može zatražiti od autora dopunu ili prepravku teksta. Obrađen i pripremljen, tekst se šalje autoru na kontrolu i autorizaciju pre objave.

Objavljeno: 21. aprila 2016.
Ažurirano:
F e b r u a r  2 0 1 6
M a r t   2 0 1 6
A p r i l   2 0 1 6
M a j   2 0 1 6
J u n i   2 0 1 6
J u l i   2 0 1 6
A v g u s t   2 0 1 6
Septembar 2 0 1 6
O k t o b a r 2 0 1 6
Novembar 2 0 1 6
Decembar 2 0 1 6
2017

casopis.iic@gmail.com
 
SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA
MANIFESTACIJE
D I G I T A L N I
I N T E R N E T
ČASOPIS   ZA
V I Z U E L N U
U M E T N O S T
J a n u a r  2 0 1 7
F e b r u a r   2 0 1 7
M a r t   2 0 1 7
A p r i l    2 0 1 7
M a j  2 0 1 7
J u n i   2 0 1 7
J u l i   2 0 1 7
A  v g u s t   2 0 1 7
Septembar  2 0 1 7
O k t o b a r   2 0 1 7
Novembar   2 0 1 7
Decembar   2 0 1 7
2018

casopis.iic@gmail.com
 
SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA
MANIFESTACIJE
D I G I T A L N I
I N T E R N E T
ČASOPIS   ZA
V I Z U E L N U
U M E T N O S T
J a n u a r  2 0 1 8
F e b r u a r   2 0 1 8
M a r t   2 0 1 8
A p r i l   2 0 1 8
M a j    2 0 1 8
J u n i   2 0 1 8
J u l i    2 0 1 8
A v g u s t   2 0 1 8
Septembar   2 0 1 8
Oktobar   2 0 1 8
Novembar  2 0 1 8
Decembar  2 0 1 8
Novi broj!
2019

casopis.iic@gmail.com
 
SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA
MANIFESTACIJE
D I G I T A L N I
I N T E R N E T
ČASOPIS   ZA
V I Z U E L N U
U M E T N O S T
J a n u a r  2 0 1 9
F e b r u a r   2 0 1 9
M a r t   2 0 1 9
A p r i l  2 0 1 9
M a j  2 0 1 9
J u n i  2 0 1 9