SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA 
O  S  T  A  L I
M  E  D  I  J  I
K O N Z E R V A C I J A
a u t o r s k i h     d e l a

Konzervatorsko restauratorska radionica u kojoj se obavljaju sve vreste konzervatorskih tretmana je za sada specijalizovan atelje za sve vrste intervencija na slikama radjenim na platnu i uljanim, akrilik bojama.
Sledeci korak je prosirenje delatnosti na oblast zastite grafika i skulptura.

Dragan Stanković dipl slikar konzervator
Edukacija
sertifikat "Reantika" za uspešno završeni kurs "Savremene metode konzervacije"

seminar U Narodnom muzeju u Beogradu u okviru projekta na konzervaciji
slike Jakopa Palme, od strane italijanske ekipe stručnjaka iz državnih
instituta Rim, Firenca

stručni skup sa temom "Strukturalna konzervacija slike na platnu"
Galerija Matice srpske, Novi Sad

stručni skup iz oblasti zaštite kulturnog nasleđa sa temom
"Konzervatorska ispitivanja i njhov uticaj na konzervatorske odluke i
tretman. Galerija Matice srpske, Novi Sad
G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
G A L E R I J A  
S A V R E M E N E  
U M E T N O S T I