SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA 
O  S  T  A  L I
M  E  D  I  J  I
G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
DIREKTOR

Emilija Ćocić Bilić
gslu.ema@gmail.com
UMETNIČKI DIREKTOR

Milica Todorović
gslu.milica@gmail.com
ODELJENJE UMETNIČKIH ZBIRKI I IZLOŽBI, INTERNET KOMUNIKACIJE I IZDAVAŠTVO
ODELJENJE ZA ADMINISTRATIVNO - FINANSIJSKE
I TEHNIČKE POSLOVE

SLUŽBA ADMINISTRATIVNO - FINANSIJSKIH I POSLOVA RAZVOJA PLANA I ANALIZE
SLUŽBA TEHNIČKIH POSLOVA I OBEZBEĐENJA
SLUŽBA UMETNIČKE ZBIRKE I KONZERVACIJE  i ORGANIZOVANJE IZLOŽBI I KULTURNIH MANIFESTACIJA
kontakt

Tatjana Stošić
tatjanagslu@gmail.com

Bratislav Ranđelović
bata.gslu@gmail.com
kontakt

gslunis@gmail.com
kustosi

Radmila Kostić
radmila.kostic@yahoo.com

Sonja Vukašinović
sonja.vukasinovic@yahoo.com


organizacija izložbi
Milan Ristić
milane.ristic.milane@gmail.com
Kej Kola Srpskih Sestara 1/II , 18000 Niš. Tel.+381 18 512 640; .+381 18 513 701. Fax.+381 18 512 642
SEKRETAR GALERIJE

Dragana Jokanović
gslu.gaga@gmail.com
LICE ZA ZAŠTITU PODATAKA O LIČNOSTI

Bratislav Ranđelović
bata.gslu@gmail.com
P R E S S   2 0 2 0
ZAPISNIK SA SASTANKA
UMETNICKOG SAVETA GSLU
 
IZLOŽBENI PROGRAM U 2020. GODINI
GALERIJA
SAVREMENE
LIKOVNE
UMETNOSTI
NIŠ
Galerija savremene likovne umetnosti Niš ima ukupno 21 sistematizovano radno mesto (13 sa visokom,7 sa srednjom i 1 sa I stepenom stručne spreme) od kojih je popunjeno 15 radnih mesta,tako da u Galeriji savremenih likovnih umetnosti Niš radi 15 zaposlenih na neodređeno vreme (10 sa visokom , 4 sa srednjom i 1 lice sa I stepenom stručne spreme). Angažovanih lica po osnovu rada van radnog odnosa nema.

U 2020. godini jednoj zaposlenoj na neodređeno vreme je prestao radni odnos po osnovu ispunjenja uslova na penziju.

U 2020. god. zaposleno je jedno lice na neodređeno vreme na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava br: 112-11008/2019 od 15.novembra 2019.godine.

Radno angažovanih lica u 2021. godini po drugim osnovima angažovanja nema.

U tekućoj 2021.godini nema novozaposlenih na neodređeno i određeno vreme u svojstvu pripravnika u okviru dozvoljenog procenta od 70%, niti novozaposlenih na neodređeno i određeno u svojstvu pripravnika iznad tog procenta.