SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA 
O  S  T  A  L I
M  E  D  I  J  I
ZBIRKA LIKOVNIH UMETNIKA NIŠA

Formiranje Zbirke likovnih umetnika Niša treba vezivati za brojne izlagačke  aktivnosti  niških umetnika.Još od osnivanja Društva likovnih umetnika Niša /1948.god./ koje je kasnije preraslo u ogranak ULUS-a i ULUPUDS-a  likovni umetnici Niša intenzivno rade na afirmaciji likovnog života u gradu. Oni su, uključujući se u savremene tokove jugoslovenske umetnosti, učestvovali na republičkim, saveznim i inostranim izložbama i dobijali značajne nagrade.  Zahvaljujući njihovoj inicijativi je obnovljen rad likovne kolonije u Sićevu i osnovana Galerija savremene likovne umetnosti.

Tokom sedamdesetih i osamdesetih zbirka se popunjavala pretežno otkupima sa tekućih kolektivnih i samostalnih izložbi. Pa ipak, veći deo Zbirke se popunjavao  zahvaljujući likovnoj koloniji u Sićevu, likovnoj koloniji u Lucernu koju je osnovao  početkom osamdesetih dr Dušan Pajić u saradnji sa Društvom članova ULUS-a Niš i Galerijom SLU. Od 2005.godine -kada je ustanovljena grafička radionica Sićevo Zbirka se popunjava radovima grafičara koji žive i rade u Nišu.

Niški umetnici  su zapaženi na republičkim smotrama umetnosti osvajajući prestižne nagrade kao što su Olga Milić - prva nagrada za vajarstvo na Oktobarskom salonu /1983./ i Nikola Antov- nagrada za vajarstvo-Zlatno dleto na godišnjoj izložbi ULUS-a. /1984./

Pored vajara, značajno je napomenuti da su na prolećnim izložbama ULUS-a u Beogradu najveće nagrade  pripale  niškim umetnicima Momčilu Mitiću za slikarsvo- Zlatna paleta /1990./ i Francu Curku.-Zlatna igla, za grafiku. /1992./ čija dela se nalaze u Zbirci.

Umetnici  kao što su Rade Antić, Stojko Stojković, Momčilo Mitić, Nikola Antov, Miroslav Anđelković, Miodrag Anđelković, Dragan Kostić, Miomir Cvetković, Perica Donkov su zastupljeni sa većim brojem dela u Zbirci tako da se može lakše sagledati njihov celokupan umetnički razvoj.

Medij fotografije je u ovoj zbirci najmanje zastupljen. Pa ipak, ističe se rad Nenada Mladenovića pod nazivom Portret /otkupljen za Fond 1977. godine sa zajedničke izložbe sa Draganom Drobnjakom / 
Danas zbirka broji ukupno 332 dela i to : slika:192, grafika:72, crteža: 29,skulptura : 36, proširenih medija: 3 , predstavljajući  značajan deo bogatog likovnog stvaralaštva grada.

G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
G A L E R I J A  
S A V R E M E N E  
U M E T N O S T I