SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA 
O  S  T  A  L I
M  E  D  I  J  I
G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
G A L E R I J A  
S A V R E M E N E  
U M E T N O S T I  
press
Javne nabavke 2019
Plan javnih nabavki za 2019.
G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š , S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
JAVNA NABAVKA - Sanacija mokrih čvorova u zgradi Likovne kolonije Sićevo, брoj 404-1/127Р-2018-28  U TOKU
JAVNA NABAVKA - Usluge izdavanja publikacija, štampanje plakata, pozivnica,  monografija, JNMV - usluga br. 01/2019
preuzmi:
poziv za podnosenje ponuda
кonkursna dokumentacija
odluka o dodeli ugovora
Rok za podnošenje prijava:
18. mart 2019. god do 12.00 časova
izmene i dopune кonkursne dokumentacije
Izmena plana javnih nabavki za 2019.
Izmena plana javnih nabavki za 2019.
Izmena plana javnih nabavki za 2019.
Izmena plana javnih nabavki za 2019.

714/13.11.2019.