SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA 
O  S  T  A  L I
M  E  D  I  J  I
G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
PRODAJA GRAFIKA NASTALIH U MEĐUNARODNOJ GRAFIČKOJ RADIONICI SIĆEVO
Grafike možete pogledati savakog dana sem ponedeljka u galeriji ''Sbija'' od 10 do 20 časova.
Kontakt: Lela Dinić, Jadranka Petrović, tel. +381 18 513 701,  512 642
email: gslunis@gmail.com
katalog grafika  *pdf
P R E S S   2 0 2 0
GALERIJA
SAVREMENE
LIKOVNE
UMETNOSTI
NIŠ
IZLOŽBENI PROGRAM U 2020. GODINI