SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA 
O  S  T  A  L I
M  E  D  I  J  I
KONZERVACIJA I RESTAURACIJA
tretman
OPIS
Tretman:
Facing: lepljenje japan papirom
i zeLljjim tutkalom.
Osloba|anje slike od starog okvira i ciscenje
sa zadnje strane
Zatvaranje rupa i rasekotina pomocu niti
i Paraloidom B72
Strip lining: nastavljanje platna (juta)
sa rascesljavanjem niti i zavarivanjem
uz upotrebu Beve 371 i Disperzije
Beve D8 za nastavak od terylen traka
za zatezanje.
Strukturalna konzervacija:
Stabilizacija: Upotreba 4%rastvora
zecjeg tutkala sa plastifikatorom,
nanosenjem preko zadnje strane.
Ispravljanje autorske slike uz pomoc
tretmana dugog vlazenja uz koriscenje
komore i stretcher mobilnog rama!
Konsolidacija bojenih slojeva:
Pulverizovane povrsine fiksirane su
rastvorom Paraloida B72.
Sitnije ljuspe su fiksirane kompresama
i rastvom zecjeg tutkala.
Veci delovi odvojenih i debljih bojenih
slojeva fiksirani su uz pomoc Beve 371.
Plombiranje je  uradjeno smesom tutkala
i kaolina. Retusi su slikani uz pomoc
pigmenata i rastvora Paraloida B72
Zastita autorske slike uradjena
je lakiranjem Damar (vostanim)
saten-mat, lakom u White spiritu.
Autorska slika je postavljena  na novi
kajl ram.
Ukrasne lajsne zamenjene su
novim, t.zv. Natur “L” profilima.
Stanje strukture autorske slike (Kose Boksan) pre konzervatorskog tretmana
Stanje strukture autorske slike posle konzervatorskog tretmana
G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
P R E S S   2 0 2 0
GALERIJA
SAVREMENE
LIKOVNE
UMETNOSTI
NIŠ
IZLOŽBENI PROGRAM U 2020. GODINI