SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA 
O  S  T  A  L I
M  E  D  I  J  I
G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
ZBIRKA SAVREMENOG SLIKARSTVA  

je nastala zahvaljujući pre svega likovnoj koloniji Sićevo, ali i od otkupa i poklona  ustanova  i samih umetnika. U Zbirci su prisutni naši istaknuti umetnici kao protagonisti određenih stilskih opredeljenja tako da zahvaljujući njoj možemo pratiti  deo složenih kretanja u  slikarstvu  južnoslovenskih prostora od 1970. do danas.

Vremenski izuzetak predstavlja  portret iz 1932.godine koji u duhu akademskih tradicija slika Pavle Vasić  / otkup Galerije SLU./
Pored umetnika iz Srbije prisutni su umetnici iz bivših Republika, a od devedestih sve više i umetnici iz različitih zemalja: Grčka, Bugarska, Danska, Italija, Kanada, SAD, Japan..../ Zahvaljujući  formiranju  slikarske kolonije Lucernu /1980-1986./ Fond GSLU je obogaćen slikama pejzaža Grujice Lazarevića, Peđe Milosavljevića, Jamazaki Osami,/Japan/kao i mnogih niških umetnika.

Pored navedenih umetnika  boraveći u Sićevu 1971.god. svoja dela  inspirisana prirodom su ostavili Milenko Šerban i Božidar Prodanović.
Nešto kasnije Stojan Trumić /1972./, Petar Mazev /1978./, Boža Ilić /1982.god./, ostavili su  dela koja pripadaju  kolorističkom ekspresionizmu. Kroz motive prirode i portreta ovi umetnici  ističu zvučnost  kolorita i hrapavu, slojevitu fakturu slikarske materije. Krećući se u istom smeru, pa i korak dalje dve decenije kasnije  Miodrag Bata Mihajlović  enrgičnim potezima  sa snažnim  emocijama stvara dramatičnu kompoziciju pod nazivom Ćele Kula koju ostavlja na poklon GSLU posle boravka u Sićevu./1991/ Motivi uzeti iz prirode su takođe predmet interesovanja / i Radoslava Trkulje,/1996./ koji u duhu poetskog realizma sa elementima fantasike i sna slika asocijativne  kompozicije  vezujući se za prirodu.

Posle održanih samostalnih izložbi,  dosledni  svom svetu mašte, u nadrealističkom duhu Olja Ivanjicki /otkup sa sampstalne izložbe 1971./ i Siniša   / Sićevo 1974./ ostavili su dela koja u duhu Medijale  dočaravaju  mitološki svet snova i fantazije čineći Fond GSLU bogatijim i sadržajninim.
Radomir Reljić/1971./, Bojan Bem /1974./, Aleksandar Luković /1986./ u  delima koja se nalaze u Zbirci GSLU boraveći u Likovnoj koloniji Sićevo nastavljaju svoja ranija istraživanja kao umetnici nove figuracije metaforičnim jezikom  zagonetki  otkrivajući  vlastiti ironičan odnos prema savremenom društvu. U nameri da spoji dva sveta: geometrijski i figurativni Mladen Srbinović gradi vlastitu ikonografiju slikajući  sićevačku klisuru u kome se prepliću  racionalno i čulno. /1971./  Iako uzimaju učešća u Likovnoj koloniji Sićevo 1971.god.  Mića Popović i Zoran Pavlović ostaju dosledni svojim započetim istraživanjima kada se  posle apstraktne faze vraćaju figurativnom slikarstvu kao kritičkom odgovoru umetnika na aktuelna društveno politička dešavanja zrelim, odnegovanim likovnim jezikom. Miodrag B.Protić u to vreme bavi se istraživanjem dvodimenzionalnog prostora u kome je motiv sveden na statični znak ./Sićevo 1971./
Sasvim po strani od aktuelnih slikarskih pravaca  su dela, Lazara Vujaklije  /otkup sa samostalne izložbe 1970./ koja su inspirisana scenama i ornamentima sa srednjovekovnih stećaka , kao i slikarstvom ekspresionista i simbolista.

Za razliku od umetnika koji naginju figuraciji, Ivan Tabaković i Stojan Ćelić,/Sićevo 1971./  svedenim, geometrijski apstraktnim jezikom koristeći zakone fizike, hemije i filozofije pronalaze odgovore na složena  životna pitanja. Ovi  umetnici  stvaraju sasvim originalane likovne rukopise  koji  se temelje na  specifičnom spoju nauke i umetnosti. Krećući se u  pravcu rzličitih vidova geometrijske apstrakcije svoja slikarska istraživanja nastavljaju  Borko Lazeski /Sićevo 1979./ , Boro Iljovski /Sićevo 1982./ Ljubica Cuca Sokić /poklon od umetnika sa samostalne izložbe /kao  i Rada Selaković. /Sićevo1999./.Prateći kretanja na aktuelnoj likovnoj sceni krajem sedamdesetih i tokom osamdesetih godina Aleksandar Cvetković  /Sićevo1978./ i Aleksandar Rafajlović /Sićevo,1983./ i se bave izučavanjem slikarske materije i  duhovne suštine umetnosti ostavljajući za Zbirku GSLU dela koja možemo podvesti pod različite vidove reinterpretiranog neoenformela.

Devedsete godine koje su donele rat i razaranje na ovim prostorima dovode do izolacije i stagnacije u  celoj kulturi i umetnosti. Pojedini umetnici svojim delom dižu glas protiv društvene stvarnosti poput Bože Plazinića koji posle boravka u Sićevu /1999.god./ za  Fond GSLU ostavlja rad iz 4 dela u duhu apstraktnog ekspresionizma i neoenformela sa sakralnim prizvukom  suprostavljajući se opštem besmislu. Od velikog značaja za kvalitet popunjavanja Zbirke u poslednjoj deceniji su pokloni  naših poznatih umetnika kao što su Radomir Damnjanović Damnjan, Petar Omčikus koji su posle samostalnih izložbi u galeriji Srbija /2006. i 2007.god./ poklonili po  po jedno svoje delo GSLU iz ranije započetih ciklusa.

ZBIRKE  U GALERIJI SAVREMENE LIKOVNE UMETNOSTI


Proces formiranja galerijskih zbirki započeo je odmah po osnivanju GSLU.  Dr Lazar Trifunović je odmah prilikom osnivanja Galerije istakao:“ Jedan od Važnih zadataka Galerije predstavlja stavaranje bogatog i moćnog umetničkog fonda. Da bi se to ostvarilo neophodna je  dinamična politika zasnovana na sigurnim  i strogim kriterijumima“ /Program razvoja , Galerija savremene srpske umetnosti u Nišu, 1970./
Nastanak zbirki GSLU iziskivao je  značajnu  muzeološku aktivnost, koja je zasnovana  na  prikupljanju, adekvatnom čuvanju, stručnoj obradi  umetničkih dela i vođenju muzeološke dokumentacije. Kao matična institucija za likovne umetnike Niša GSLU /Galerija savremene likovne umetnosti Niš/  prati naročito njihov rad kroz posebnu  dokumentaciju u vidu  autorskih dosijea. Formiranje vlastitog Fonda GSLU   predstavlja  jedan od  načina kojim  se bitno afirmiše  sredina  postajući , vremenom,  trajna ostavština za budućnost cele jugoistočne Srbije.
Danas se sva dela  čuvaju  u depou GSLU  koji je urađen po svim muzeološkim principima i o njima se vodi kompletna dokumentacija.

Može se slobodno reći da, po svom obimu,umetničkim i istorijskim vrednostima  Fond Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu danas spada u jedan od najvrednijih u Srbiji. Za  45  godine  postojanja galerije formiran je impozantan Fond umetničkih dela koji trenutno broji 1388  inventarnih jedinica podeljenih na 6 zbirki:
1.Zbirka savremenog slikarstva - 570 dela
2.Zbirka savremene grafike  - 277
3.Zbirka savremenog crteža-116 dela
4.Zbirka savremene skulpture - 47  dela
5.Zbirka proširenih medija - 31 delo
6.Zbirka likovnih umetnika Niša - 332 /od toga slikarstvo:192, grafika: 72 ,crtež: 29,skulptura: 36, prošireni mediji: 3 rada/

Sadržaj zbirki je analogan s izložbenom politikom institucije.Naime, do danas izlagani su,a potom otkupljivani ili poklanjani radovi srpskih i međunarodnih umetnika koji su u vreme svog nastajanja bili pokazatelji  aktuelnih, umetničkih praksi. Zahvaljujući likovnoj koloniji Sićevo i otkupnim nagradama Kolonije Zbirke su popunjavane u kontinuitetu.
Tako su sa  samostalnih izložbi Milana Konjovića ,Ota Loga, Olje Ivanjicki, Lazara Vujaklije, Miće Popovića, Peđe Milosavljevića, /1972./ Mire Jurišić, /1973./, Halila Tikveše  /1974./, Boška Petrovića, Aleksandra Zarina, /1975./, Boška Petrovića /1976./ Branka Miljuša /1977/, Ante Marinovića ,/1977./ Svetomira Arsića Basare /1981./ Božidara Damjanovskog /1982./  i drugih sa kojih su otkupljivana dela za Fond GSLU.
Za potrebe Fonda otkupe su činili: SIZ za kulturu, KPZ, RZK, a  svojevremeno su  učestvovala i pojedina  niška preduzeća kao što su: EI Niš, Hanivel, DIN i Đuro Salaj.
Od devedesetih kada su fondovi za otkup ukinuti, zbog opšte društveno-ekonomske situacije zbirka se popunjavala uglavnom individualnim poklonima autora.  Zahvaljujući poklonima umetnika Fond je obogaćen delima poznatih umetnika  Zorana Petrovića, Ljubice Cuce Sokić, Siniše Vukovića, Bože Ilića,  Kendži Nagai,/Japan/, Inger Lise Rasmusen/ Danska/, Mairin Grant/Irska/,Radomira Damnjanovića Damnjana, Petra Omčikusa, Svetomira Arsića Basare, Miška Pavlovića i drugih.Najveći doprinos u kontinuiranom popunjavanju Zbirke ima  pored Likovne kolonije Sićevo i Grafička radionica Sićevo /ustanovljena 2005./

G A L E R I J A  
S A V R E M E N E  
U M E T N O S T I