Back
Next
Galerija savremene likovne umetnosti Niš osnovana je 9. juna 1970. godine.
Istaknuti kulturni i javni radnici Niša i drugih centara iz nekadasnje Jugoslavije bili su uključeni u formiranje i rad Galerije. Prvi vršilac dužnosti direktora bio je prof. Lazar Trifunović, a prvi predsednik Saveta profesor Ivan Tabaković. 1. oktobra 1975. godine doneta je odluka o integraciji Galerije i Muzeja tako da je galerija funkcionisala kao odeljenje savremene umetnosti pri Narodnom muzeju u Nišu sve do 26. decembra 1980. godine kada je ponovo postala samostalna institucija.
Galerija je od marta 1981. godine na drugom spratu zgrade br.1 na Keju Kola srpskih sestara.
Galerija savremene likovne umetnosti ima tri izložbena prostora:

- Paviljon u Tvrđavi, nekadašnji turski arsenal
- Salon 77, Beli begova džamija u Tvrđavi iz 1523. gododine.
- Velika sala Oficirskog doma, Orlovica Pavla bbGalerija savremene likovne umetnosti u Nišu je formirana sa ciljem da putem organizovanja različitih vrsti izložbi, predavanja, seminara ili kroz stručnu dokumentaciju i naučno istraživački rad približi dela savremene umetnosti široj kulturnoj javnosti. Pored toga značajno je formiranje sopstvenog Fonda koji će svojim kvalitetom bitno afirmisati sredinu i postati trajna ostavština za budućnost cele jugoistočne Srbije.

Radeci na ostvarivanju navedenih ciljeva Galerija organizuje kolektivne i samostale izlozbe stranih i domacih umetnika, dok istovremeno posebno prati rad niskih umetnika i saradjuje sa njihovim udruzenjima organizujuci kolektivne i samostale izlozbe.
P R E S S   2 0 2 1
 
Savremena japanska grafika, Paviljon u Tvrđavi, 9 - 23. mart 2021, 12 - 17 sati.        -          Projekti i arhitektura ing. Aleksandra Medvedeva ovl. arhitekte, Oficirski dom, 23. mart - 10. april 202, od 12 do 17 sati.
  
GALERIJA
SAVREMENE
LIKOVNE
UMETNOSTI
NIŠ
REZULTATI KONKURSA
GALERIJE SAVREMENE LIKOVNE UMETNOSTI NIŠ
ZA IZLAGANjE U 2021. GODINI
#fotkaizgalerije
G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
Pretraživač kulturnog nasleđa
Galerija savremene umetnosti Niš