Галерија савремене ликовне уметности Ниш има укупно 17 систематизованих радних места (13 са високом, 3 са средњом и 1 са и степеном стручне спреме) од којих је попуњено 15 радних места,тако да у Галерији савремених ликовних уметности Ниш ради 15 запослених на неодређено време (10 са високом , 4 са средњом и 1 лице са I степеном стручне спреме). Ангажованих лица по основу рада ван радног односа нема.

У 2020. години једној запосленој на неодређено време је престао радни однос по основу испуњења услова на пензију.

У 2020. год. запослено је једно лице на неодређено време на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава бр: 112-11008/2019 од 15. новембра 2019. године.

Једно лице је јуна 2021. године засновало радни однос на одређено време, због повећаног обима посла, на радном месту водича.

Радно ангажованих лица у 2021. години по другим основима ангажовања нема.

У текућој 2021. години нема новозапослених на неодређено и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70%, нити новозапослених на неодређено и одређено у својству приправника изнад тог процента.

Емилија Ћоћић Билић


директор

direktor@gslunis.rs


СЛУЖБА УМЕТНИЧКЕ ЗБИРКЕ И КОНЗЕРВАЦИЈЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ ИЗЛОЖБИ И КУЛТУРНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА


МИЛИЦА ТОДОРОВИЋ


програмски директор, музејски саветник, кустос Збирке савремене скулптуре

gslu.milica@gmail.com

РАДМИЛА КОСТИЋ


музејски саветник, кустос Збирке савременог сликаства

radmila.kostic@yahoo.com

СОЊА ВУКАШИНОВИЋ


саветник организатор музејских активности, кустос Збирке графика, цртежа и радова на папиру

gslu.sonja@gmail.com

ЛЕЛА ДИНИЋ


виши документариста, кустос Збирке дела ликовних уметника Ниша

gslulela@gmail.com

МИЛАН РИСТИЋ


организатор музејских активности, кустос Збирке фотографија и нових медија

info@gslunis.rs


НЕБОЈША СТОЈКОВИЋ


опертер у процесу дигитализације

nebojsa@gslunis.rs

СРЕЋКО СТАНКОВИЋ


сарадник за просторно очување музејксог комплекса

sssssrecko@gmail.com


МАЈА ЖИВКОВИЋ


водич

ЈОВАН САВИЋ


водич

ГОРДАНА ДРАГОВИЋ


водич


СЛУЖБА АДМИНИСТРАТИВНО - ФИНАНСИЈСКИХ И ПОСЛОВА РАЗВОЈА ПЛАНА И АНАЛИЗЕ


ДРАГАНА ЈОКАНОВИЋ


секретар

gslu.gaga@gmail.com

ТАТЈАНА СТОШИЋ


руководилац финансијско-рачуноводствених послова

tatjanagslu@gmail.com

БРАТИСЛАВ РАНЂЕЛОВИЋ


финансијско - рачуноводствени аналитичар

bata.gslu@gmail.com


СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ


ИВАНА НИКОЛИЋ