Укупан број систематизованих радних места у Галерији савремене ликовне уметности Ниш, према Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији послова радних места  бр. 140/1 од 11.05.2021. године је 17 и то  према нивоу квалификација :

високо образовање 13

средње образовање 3

основно образовање 1

У 2022. години настављено је ангажовање лица са IV степеном по основу уговора на одређено време до краја 2022. године решењем Градоначелнице бр. 42-1/2022-1 од 13.01.2022. године.

У 2022. години радни однос на неодређено време засновало је лице на радном месту домар / мајстор одржавања. По основу сагласности Градоначелнице решењем бр. 9977-1/2022-01 од 05.07. 2022. године.

У 2022. години радни однос на неодређено време засновало је ли лице са високом стручном спремо на радном месту Координатор музејско-издавачке делатности по основу решења о сагласности Градоначелнице бр. 241-1/2022-01 од 04.02.2022. год.

У 2022. години једној запосленој на радном месту водича са IV ССС престао је радни однос на основу отказа уговора о раду.

У 2023. години по основу решења о сагласности Градоначелнице бр. 1884-1/2023-01 од 1.6.2023. године ангажовано је једно лице за обављање привремених и повремених послова са I степеном ССС у Уметничкој колонији у Сићеву.

У 2023. години на основу сагласности Градоначелнице решењем бр. 1568-1/2023-01 од 23.05.2023. године ангажовано је једно лице на одређено време на рдном месту чистачице са I ССС.

У 2023. години дата је сагласност Градоначелнице за заснивање радног односа на одређено време са једним лицем са IV ССС на радном месту водича.

У 2023. години на основу сагласности Комисије за ново запошљавање и додатно радно ангажовање једно чице је засновало радни односна неодређено време са I ССС на рдном месту чистачице.

На дан ажурирања овог обавештења 04.12.2023. год. у Галерији СЛУ Ниш запослено је 18 лица на неодређено време (12 са високом, 5 са средњом и једно са нижом СС) и 1 лице на одређено време.

Емилија Ћоћић Билић


директор

direktor@gslunis.rs


СЛУЖБА УМЕТНИЧКЕ ЗБИРКЕ И КОНЗЕРВАЦИЈЕ И ОРГАНИЗОВАЊЕ ИЗЛОЖБИ И КУЛТУРНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА


МИЛИЦА ТОДОРОВИЋ


програмски директор, музејски саветник, кустос Збирке савремене скулптуре

gslu.milica@gmail.com

РАДМИЛА КОСТИЋ


музејски саветник, кустос Збирке савременог сликаства

radmila.kostic@yahoo.com

СОЊА ВУКАШИНОВИЋ


саветник организатор музејских активности, кустос Збирке графика, цртежа и радова на папиру

gslu.sonja@gmail.com

ЛЕЛА ДИНИЋ


виши документариста, кустос Збирке дела ликовних уметника Ниша

gslulela@gmail.com

МИЛАН РИСТИЋ


организатор музејских активности, кустос Збирке фотографија и нових медија

info@gslunis.rs

МАРИЈА ЦУРК


кустос конзерватор - рестауратор

marijacurk@gmail.com


МАРИНА ГАЈИЋ МАРИЋ


кординатор музејско издавачке делатности

gslu.marina@gslunis.rs

НЕБОЈША СТОЈКОВИЋ


опертер у процесу дигитализације

nebojsa@gslunis.rs

СРЕЋКО СТАНКОВИЋ


сарадник за просторно очување музејксог комплекса

sssssrecko@gmail.com


ЈОВАН САВИЋ


водич

ГОРДАНА ДРАГОВИЋ


водич


СЛУЖБА АДМИНИСТРАТИВНО - ФИНАНСИЈСКИХ И ПОСЛОВА РАЗВОЈА ПЛАНА И АНАЛИЗЕ


ДРАГАНА ЈОКАНОВИЋ


секретар

gslu.gaga@gmail.com

ТАТЈАНА СТОШИЋ


руководилац финансијско-рачуноводствених послова

tatjanagslu@gmail.com

БРАТИСЛАВ РАНЂЕЛОВИЋ


финансијско - рачуноводствени аналитичар

bata.gslu@gmail.com


СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ


ИВАНА НИКОЛИЋ